THAM GIA SHCM CUM Ở TRƯỜNG MN VĨNH BÌNH

  • Chuyên đề: phát triển vận động
  • Tham gia dự 4 HĐ
  • Thành phần: Tất cả CBGV
  • Thời Gian: 1 ngày  lúc 7.30 ngày 15/4/2017
  • Địa điểm : trường MN Vĩnh Bình